Nabór otwarty na partnera do wspólnej realizacji projektu

Data ogłoszenia: 05.02.2024

DTP Sp. z o.o., działając zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022 poz. 1079 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór do wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet FELB.01 Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki DZIAŁANIE 1.1 Badania i innowacje, III typ projektu: Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty modułowe.

I. Cel partnerstwa

Wspólne przygotowanie i realizacja projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie 1.1 Badania i innowacje, III typ projektu: Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty modułowe.

Wspólna realizacja projektu z partnerem wyłonionym w naborze jest uzależniona od otrzymania środków finansowych, a w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu, partnerem wiodącym będzie DTP Sp. z o.o.

II. Zakres tematyczny partnerstwa

Współpraca z DTP Sp. z o.o. w zakresie prac badawczo-rozwojowych w opracowaniu innowacyjnego rozwiązania do projektowania, cyfryzacji i optymalizacji procesów budowy, testowania i monitorowania funkcjonowania automatyki i elektrotechniki dla maszyn i instalacji opracowanych przy użyciu narzędzi typu ECAD.

Do zadań partnera będzie należało w szczególności:

 1. współpraca przy opracowaniu koncepcji projektu
  a) opracowanie projektu urządzenia elektronicznego do monitorowania funkcjonowania elektrotechniki i automatyki dla maszyn i instalacji, w tym:
  · zdefiniowanie parametrów, które mają być monitorowane przez projektowane urządzenie,
  · dokonanie analizy i wybór interfejsów i protokołów komunikacyjnych, które muszą wspierać projektowane urządzenie,
  · opracowanie schematu blokowego urządzenia,
  · dobór komponentów,
  · opracowanie schematu ideowego przy wykorzystaniu oprogramowania EDA Altium Designer,
  · opracowanie topografii obwodu drukowanego urządzenia,
  · produkcja prototypowego obwodu drukowanego,
  · wykonanie montażu SMT i THT komponentów prototypowego obwodu drukowanego,
  · wybór architektury oprogramowania wbudowanego projektowanego urządzenia,
  · implementacja oprogramowania wbudowanego (firmware),
  · przeprowadzenie wstępnego uruchomienia podsystemów zaprojektowanego urządzenia i weryfikacja poprawności ich działania,
  · przeprowadzenie testów zawansowanych funkcjonalności zaprojektowanego urządzenia i przygotowanie raportu z tych testów,
  · opracowanie modułu aplikacji klienckiej do komunikacji z urządzeniem, umożliwiającej jego konfigurowanie i zarządzanie.
  b) prototypowanie urządzenia do wspierania budowy i testowania elektrotechniki dla maszyn i instalacji,
  c) opracowanie architektury oprogramowania wykonawczego w zakresie mechanizmu pozwalającego na integrację urządzeń pomiarowych i wykonawczych firm trzecich z projektowanym systemem.
 2. wspólna realizacja ustalonych zadań projektowych, w szczególności:
 3. realizacja i dokumentowanie zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Umowie o dofinansowanie projektu zadań i kosztów przypisanych partnerowi, związanych z wydatkowaniem środków oraz zaangażowaniem własnych zasobów.

III. Kryteria wyboru partnera

A. Kryteria dostępu

  Do udziału w postępowaniu i oceny ofert zostanie zakwalifikowany wyłącznie podmiot, który łącznie spełnia następujące wymagania:

 1. Złoży w terminie kompletu wymaganych dokumentów;
 2. Jest osobą prawną, prowadzącą działalność na terenie Unii Europejskiej na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwy organ. Prowadzona działalność musi być zgodna z celami partnerstwa.
 3. Jest podmiotem o udokumentowanym statusie MŚP (warunek tworzenia partnerstwa do projektu).
 4. Może ubiegać się o pomoc „de minimis” na realizowane przez siebie w roli partnera prace badawczo-rozwojowe;
 5. Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);
 6. Nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 7. Nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego;
 8. Nie ma wszczętego postępowania układowego lub likwidacyjnego, jego upadłość albo utrata osobowości prawnej nie zostały ogłoszone, nie zawiesił działalności gospodarczej, nie podlega postępowaniu sądowemu dotyczącemu tych kwestii, ani nie znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym;
 9. Składa ofertę samodzielnie, tzn. nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.

B. Kryteria merytoryczne

 1. Prowadzenie działalności w zakresie zgodnym z celami partnerstwa (max 10 pkt.);
 2. Oferowany wkład własny partnera w realizację projektu (zasoby organizacyjne i techniczne) (max 10 pkt.);
 3. Kadra partnera zaangażowana do realizacji projektu – posiadane kwalifikacje, doświadczenie merytoryczne w zakresie projektowania elektroniki z uwzględnieniem kompatybilności elektromagnetycznej, prototypowania i produkcji PCB (zasoby ludzkie) (max 20 pkt);
 4. Doświadczenie w projektowaniu urządzeń z wykorzystaniem układów logiki programowalnej, znajomość języków opisu sprzętu oraz metod przyspieszania obliczeń wykorzystujących te technologie (max 10 pkt.);

Łączna maksymalna ilość punktów jakie można uzyskać to 50 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022 poz. 1079 z późn. zm.).

IV. Sposób przygotowania i złożenia oferty

  Podmiot uczestniczący w niniejszej procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”):

 1. Wypełniony Formularz zgłoszenia partnera, zgodny co do treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze partnera;
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno-prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu;
 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego US potwierdzającego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków i opłat;
 5. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że podmiot nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze partnera;
 6. Oświadczenie podmiotu o braku wszczętego wobec niego postępowania układowego lub likwidacyjnego, braku ogłoszenia jego upadłości albo utraty osobowości prawnej, niezawieszenia działalności gospodarczej, niepodlegania postępowaniu sądowemu dotyczącemu tych kwestii, ani nieznajdowania się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym;
 7. Zaświadczenie lub zaświadczenia o pomocy de minimis, udzielonej w roku 2024 oraz dwóch latach poprzednich albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w ww. okresie.
 8. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.

V. Termin, miejsce i sposób składania ofert

 1. Dokumenty należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej lub elektronicznej.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta składana w wersji papierowej powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną) oferta składana w wersji elektronicznej powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PADES lub podpisem zaufanym.
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w terminie 21 dni od opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 26 lutego 2024 r. do godz. 12:00.
  a) w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: DTP Sp. z o.o., ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 4, 66-002 Zielona Góra z adnotacją „Konkurs na wybór partnera – FELB.01.01-IZ.00-002/23, Działanie 1.1 Badania i innowacje, III typ projektu”
  lub
  b) przesłać na adres mailowy: oferty_e6@dtpoland.com z tematem „Konkurs na wybór partnera – FELB.01.01-IZ.00-002/23, Działanie 1.1 Badania i innowacje, III typ projektu”

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

VI. Procedura konkursowa

VII. Informacje dodatkowe

 1. Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera zostanie ogłoszona na stronie . Zarówno podmiot wybrany, jaki i podmioty odrzucone zostaną powiadomione o tym fakcie drogą elektroniczną w terminie do dnia 29 lutego 2024 r.
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego partnera spośród oferentów z najwyższą liczbą punktów.
 3. W przypadku wystąpienia po stronie wybranego podmiotu przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała następną w kolejności najwyższą liczbę punktów.
 4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów lub unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
 5. Ogłaszający zastrzega sobie prawo rozwiązania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku:
  a) niezłożenia projektu w konkursie,
  b) nieotrzymania dofinansowania,
  c) niewybrania projektu do dofinansowania
  d) unieważnienie naboru w konkursie.
 6. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 7. Osoba do kontaktów w sprawie naboru: Urszula Zasada (mail: oferty_e6@dtpoland.com; tel. +48 68 432 90 10)

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie o naborze partnera
 2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Formularz zgłoszenia partnera
 3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania
 4. Klauzula informacyjna RODO

Start typing and press Enter to search