Tytuł projektu:

Opracowanie przez DTP sp. z o.o. w Zielonej Górze innowacyjnej metody analityczno-decyzyjnej (stosującej techniki uczenia maszynowego), do procesów planowania oraz przykładowe zastosowanie jej w predykcyjnym utrzymaniu ruchu.

Cel projektu i spodziewane efekty:

Celem projektu jest wypracowanie nowatorskiej metody, która zostanie zastosowana do Predykcyjnego Utrzymania Ruchu (ang. Predictive Maintenance) w ramach rozwiązań zgodnych z założeniami Przemysłu 4.0 (ang. Industry 4.0).

Jej innowacyjność opiera się na założeniu, aby nie modyfikować samych maszyn, ale wykorzystywać dostępne dane, które maszyna używa w procesie działania, gromadzić je i analizować w czasie. Nie wyklucza się, że w procesie badawczym wprowadzone będą również inne kanały zbierania danych, choćby pochodzące z zewnętrznych, niezależnych od maszyny, sensorów. Kluczem do sukcesu w projekcie będzie umiejętność właściwego doboru obserwowanych parametrów oraz ich analiza i wnioskowanie. Otrzymane na wyjściu komunikaty i alerty o mogących się zbliżać zdarzeniach służyć mają usprawnianiu procesów utrzymania ruchu. Sam system analizy danych może w założeniu być zastosowany również w innych obszarach, niekoniecznie tylko okołoprodukcyjnych i wówczas, bazując na otrzymanych danych w czasie, wskazywać na trendy, odstępstwa i tworzyć prognozy. W ramach projektu przyjmiemy jednak założenie zastosowania efektów projektu do predykcyjnego utrzymania ruchu, utrzymując modułowy charakter realizacji, co pozwoli na wykorzystywanie poszczególnych modułów (agregacji danych, tworzenia modelu funkcjonalnego maszyny, analizy i wizualizacji danych, predykcji zdarzeń) wybiórczo do różnych przyszłych aplikacji.

Efektem projektu ma być stworzenie produktu pozwalającego określić stan parku maszynowego w zakładzie produkcyjnym ze wskazaniem najbardziej prawdopodobnych przyczyn nieprawidłowości. Wskazanie przyczyn, a ściślej, zlokalizowanie miejsca występowania odstępstwa od wzorca/normy, dokonywane będzie przy pomocy mierzalnych parametrów i analizy trendów.

Naukowa kadra nadzorcza:
dr hab. inż. Janusz Szajna
prof. dr hab. Krzysztof Diks
dr inż. Tomasz Kozłowski
mgr inż. Andrzej Szajna

 

Okres trwania projektu od 01.10.2020 do 30.09.2022

Wartość projektu: 5 333 830,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 974 915,00 PLN

eu_project_signature_fepr

Start typing and press Enter to search