Bony na cyfryzację w pigułce!

Poznaj warunki uczestnictwa w projekcie
6 września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie kolejnego projektu dofinansowania transformacji cyfrowej – Bony na cyfryzację. Pula finansowa do rozdysponowania to aż 110 milionów złotych.

Przedstawiamy warunki uczestnictwa w konkursie:

  • Dofinansowanie może wynieść do 85% wartości kosztów kwalifikowanych.
  • Minimalna kwota projektu to 60 000 PLN (dofinansowanie 51 000 PLN), a maksymalna 300 000 PLN (dofinansowanie – 255 000 PLN).
  • W programie mogą brać udział mikro, małeśrednie przedsiębiorstwa z różnych branż.
  • Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.
  • Nabór wniosków rusza 20.09.2021, a kończy się 20.10.2021.
  • Ocena projektów trwa do 100 dni liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków czyli do 28.01.2022.
Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie będą oceniane w trybie zero-jedynkowym. Oznacza to, że w poszczególnych kategoriach firma spełnia lub nie spełnia warunków.

Do zakwalifikowania się do projektu należy uzbierać 6 z 7 punktów.

Kryteria Opis dodatkowy
1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania Działalność firmy na terenie RP, potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru
2. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia Szczegóły w dokumentacji (str.4)
3. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Promowanie równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.
Zrównoważony rozwój.

Szczegóły w dokumentacji (str.5)

4. Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny

Czy wydatki mają uzasadnienie biznesowe, czy wprowadzają innowacje procesowe lub produktowe.

Wnioskodawca powinien wykazać, że produkt zaspokoi faktyczne zapotrzebowanie grupy docelowej i będzie konkurencyjny względem innych, podobnych produktów oferowanych na rynku.

Projekt musi być uzasadniony planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, zwiększać jego konkurencyjność, usprawnić, zmienić procesy, prowadzić do wyższej efektywności wewnątrz organizacji lub we współpracy z dostawcami/klientami, stworzyć możliwość poszerzenia rynków zbytu lub dodatkowo oferty.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na realizacji następujących działań:
– zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
-zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Usługi i zakupy powinny być niezbędne do opracowania, wprowadzenia lub wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie.

5. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne oraz zgodne z obowiązującymi limitami Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym przedsięwzięciem. Projekt musi spełniać wymogi w zakresie limitu kosztów (więcej o kosztach poniżej).
6. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu Cele realizacji projektu muszą być wyrażone poprzez zadeklarowane i uzasadnione wskaźniki produktu i rezultatu. Wskaźniki muszą być tak skonstruowane, aby na podstawie danych można było obiektywnie określić ich poziom wyjściowy, a następnie poziom w trakcie realizacji projektu i poziom docelowy.

Szczegóły w dokumentacji (str.12)

7. Projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 Czy projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i wymienionej w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).
Na co można wydać środki z Bonów na cyfryzację?

To zagadnienie rodzi najwięcej wątpliwości. Mamy dwa komponenty wydatków, obowiązkowy (obligatoryjny) oraz nieobowiązkowy (fakultatywny). Możesz wydać środki jedynie na komponent obligatoryjny lub podzielić wydatki na oba komponenty.

1. Komponent obowiązkowy (aby skorzystać z Bonu na cyfryzację MUSISZ uwzględnić go w swoim projekcie)
Zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego.

Minimalne wydatki w ramach tego komponentu to 60 000 PLN, a maksymalne to 300 000 PLN.

2. Komponent nieobowiązkowy
Zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego.

Maksymalna kwota, którą możesz wydać na ten punkt to 150 000 PLN.

Termin
Pamiętaj, że termin składania wniosków to od 20.09. do 20.10.2021. Ich składanie możliwe będzie przez elektroniczny generator wniosków, dostępny na stronie PARP. Link będzie udostępniony w dniu 20.09.

Szczegółowe warunki i dokumentację znajdziesz tutaj.


Jak możemy pomóc w realizacji Twojego Bonu na cyfryzację?

Świadczymy usługi w ramach obu komponentów. Stworzymy dedykowane oprogramowanie realizujące Twój projekt cyfryzacji. Możemy dostarczyć również, w formie licencji, zaawansowane oprogramowanie do zarządzania i planowania produkcji (MES i APS).

Dodatkowo, dostarczymy wszystkie niezbędne środki trwałe oraz konieczne usługi doradcze i szkoleniowe w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego.

Opowiedz nam o swoich planach, a my pomożemy Ci je zrealizować.

✉ Opisz swój projekt

Może Cię zainteresować:

Start typing and press Enter to search